Metropolitan Tikhon celebrates first Liturgy at St. Sergius Chapel