Metropolitan Tikhon celebrates festal Liturgy at Saint Tikhon’s Monastery